ربـــــاعــــيّـــــات خـــــيّـــــام
بــه فــارســى ِ عــربــى و فــارســى ِ لاتــيـن
به همراه توضيحاتى در مورد شيوه نوشتن و خواندن اوروفارسى


خط نو - فصلنامه کنوانسيون اروفارسى
شماره يک - نوامبر ١٩٩٥


درآمدى بر چگونگى شيوه خط فارسى
نوشتۀ دکتر ميرشمس‌الدين اديب سلطانى
کتابى دانشگاهى براى هر کس که علاقمند به کسب
اطلاعات تخصصى در مورد زبان فارسى است.